Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları
Bu SİTE‘de sunulan hizmetler MENUMS.COM,AKIN Yazılım Bilgisayar İthalat İhracat Sanayi veTicaret Limited Şirketi(bundan böyle MENUMS.COM olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadırve Site'nin yasal sahibi MENUMS.COM olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarrufyetkisi MENUMS.COM ’a aittir.

MENUMS.COM, gerektiği zamankullanım koşullarını değiştirebilir, güncelleyebilir. Yapılan güncellemelerSİTE ‘de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Site'yeerişim sağlayan her gerçek vetüzel kişi, “kabul” beyanınız aranmaksızınkullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamınagelir.

MENUMS.COM,bu site de yer alanveya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediğizaman değiştirmehakkını saklı tutmaktadır.

ÜYE: MENUMS.COM’tanürün / hizmet alımı yapmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksizdoldurarak, MENUMS.COM tarafından üyelikleri onaylanarak,kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış kişiler,gerçekkullanıcı bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksizdoldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar),Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara BölünmüşKomanditŞirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin vediğerkurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisiSİTE'dekiilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilirler. "Üye/kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye / kullanıcı adı"ikifarklı ÜYE'ye verilmez.

KULLANICI: MENUMS.COM websitesileriniziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTEüzerindenbir başka web sitelerine, içeriğe veya başka bir web sitesindenSİTE'ye, içeriğenegeçiş sağlayan, diğer sayfalara erişmesini sağlayanbağlatılardır. Yazısal,işitsel ve görsel imgeler; SİTE'de veya herhangi bir websitesinde yayınlananve dışarıdan erişime açık olan her türlü bilgi, dosya,resim, program, rakam,fiyat, vs. görsellerdir.

WEBSİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİKSÖZLEŞMESİ: SİTE araçılığlasunulan, ticari vekişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçekve/veya tüzelkişilerle MENUMS.COM ile arasında elektronikortamda akdedilenişbu sözleşmedir.

KİŞİSELBİLGİ: Üyeninkullanıcıadı, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,SİTE'ninhangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyarettarihi,saati, vs. bilgilerdir.

HİZMETKAPSAMI

MENUMS.COM’un,SİTE üzerindensunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatındatanımlananelektronik ticaretten ibarettir.

MENUMS.COM,SİTE üzerindensunacağı hizmetlerin kapsam ve özelliklerini belirlemektetamamen serbest olup,hizmetlere ilişkin yapacağı değişiklikleri SİTE'deyayınlamasıyla yürürlüğekoymuş addedilir.

SİTEbünyesinde vereceği hizmetlerden faydalanabilmekiçin kullanıcıların MENUMS.COM tarafındanbelirlenecek veSİTE'nin ilgili bölümünün sayfa içeriğinde belirtileceközellikleri taşımasıgereklidir.

GENELHÜKÜMLER

MENUMS.COM SİTEüzerinden,kendi kontrolünde olan / olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğuweb SİTElerinebaşka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara veÜYE'lerehizmetlere daha çabuk ve kolay erişim kolaylığı sağlamak amacıylakonmuş olupherhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişileridesteklememektedir.Link verilen web sitesinin içerdiği bilgiler, herhangi birtürde bir beyan veyagaranti niteliği taşımamaktadır. Verilen linkler ileerişilen / gösterilensiteler hakkında MENUMS.COM sorumlututulamaz.

MENUMS.COM,SİTE nin içeriğihakkında mevcut olan ve yayınlanan bilgilerin doğruluk vegüncelliğini sürekliolarak kontrol etmektedir. Güncel kalması için gösterilençabaya rağmen, SİTEüzerindeki bilgiler güncel olay ve bilgilerin gerisindekalabilir.

KULLANICIve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye(download) hazır program dosyaları, bilgi vebelgelerin, virüs, truva atı,dialer programlarından spam, spyware veya bunlarabenzer kötü ve zarar vermeamaçlı kullanılan kodlardan korunmamış olabileceğinive SİTE'nin garantivermediğini kabul etmektedir. Bu tip zarar verme amaçlıprogramların, kodlarınengellenmesi, kaybolan verinin kurtarılması için gerekentüm yazılım vedonanımın edinilmesi, ve bu yazılım veya donanımın bakım vegüncellemeleriniyapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Butür kötü amaçlıprogramların verdiği zarar ve ve veri kaybından dolayı KULLANICIve ÜYE'ninveya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MENUMS.COM sorumludeğildir.

MENUMS.COM,işbu SİTE ve SİTEuzantısında yayınladığı hizmet, kampanya, ürün vs. bilgilerve SİTE'yi kullanmakoşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden ÜYElerebilgilendirmeye gerekolmaksızın değiştirme, güncelleme, içeriği yenidendüzenleme, yayından kaldırmave/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Yapılandeğişiklikler, SİTE'deyayınlanma ile yürürlüğe girerler. SİTE'nin ÜYEtarafından tekrar ziyaretedilmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmişsayılır.
Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları ve MENUMS.COM’aaitdiğer web siteleri için de geçerlidir.

SİTE'yikullanan kullanıcılar, sadecehukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlemyapabilirler. KULLANICI'ların veÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem veeylemdeki hukuki ve cezaisorumlulukları kendilerine aittir.

HerKULLANICI ve her ÜYE, MENUMS.COM ve/veyabaşka bir üçüncükişilerin hakkına tecavüz teşkil edecek faaliyettebulunmayacağını taahhüt eder.KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindekifaaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerinuğradıkları veya uğrayabileceklerizararlardan dolayı MENUMS.COM’undoğrudan ve/veya dolaylı hiçbirsorumluluğu yoktur.

İşbuSİTE'nin sahibi MENUMS.COM’tur.Bu SİTE'de yer alan markalar,yazılar, resimler, slogan ve diğer materyallerile sair sınaî ve fikri mülkiyethaklarına ilişkin bilgilerin korunmasınayönelik programlarla, sayfa dizaynı veSİTE'nin yayınlanma şekli MENUMS.COM’unizin ve lisans aldığıkuruluşların mülkiyetindedir. SİTE'deki bilgilerin hertür site dizayndosyaları, kaynak kodları, veritabanı, diğer kodlar vs. ileSİTE içeriğindebulunan ürünlerin, tasarlanan sayfa ve resimlerin makale vemetinlerin, görsel,işitsel vesair resimlerin, videoların, dosyaların,katalogların ve paylaşılanlistelerin kısmen ya da tamamen kopya edilmesi,değiştirilerek yayınlanması,dağıtımı, satılması yasaktır. MENUMS.COM’unsahip olduğu teliflerin,işlemek, başka alanlarda paylaşmak, dağıtmak veyakullanmasına izin vermekhakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmenkopyalanması, basılması,işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesiancak ticari olmayan kişiselihtiyaçlar için ve MENUMS.COM’unyazılı izni ile mümkündür.

MENUMS.COM,kendine ait SİTElerüzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisineiletilen adı, soyadı,elektronik posta adresi, adresi ve telefon numarası vsgibi bilgileri"Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi KullanımKoşulları"hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir,bir veritabanıüzerinde kayıt edip saklayabilir. MENUMS.COM,KULLANICI ve ÜYE'ninkimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonnumarası, IP adresi, SİTE'ninhangi bölümlerini ziyaret ettiği, browser tipi,kullanığı cihaz ismi, internetservis sağlayıcı ismi, ziyaret tarihi, saati vsbilgileri de kampanyaduyurularını yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibiamaçlarlakullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler,kanunla yetkilikılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmaküzere gerçek vetüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi enderolarak MENUMS.COM içinveya onun adına davranan üçüncütaraflara veya MENUMS.COM’un işi ileilgili olanlara verilerinözgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek yada KULLANICI'ların veÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmetverebilmek üzereverilir.

İşbuSİTE Kullanım Koşullarıdâhilinde MENUMS.COM tarafından açıkçayetki verilmediğihallerde MENUMS.COMMENUMS.COM hizmetleri, MENUMS.COM bilgileri, MENUMS.COM telifhaklarınatâbi çalışmaları, MENUMS.COM ticari markaları, MENUMS.COM ticarigörünümüveya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yöneliktümhaklarını saklı tutmaktadır.

GENELHÜKÜMLER

Hukukenmücbir sebep sayılan tümdurumlarda, MENUMS.COM işbu "WEBSİTESİ KULLANIMKOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayıyükümlü değildir.Bu ve bunun gibi durumlar, MENUMS.COM açısından,gecikme veyaifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MENUMS.COM’unherhangibir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAKHUKUK VEYETKİ

İşbu"WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARIVE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacakihtilaflar Türk Hukuku'na tabidirve Konya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleriyetkilidir. MENUMS.COM'un,KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede davaaçma hakkı saklıdır.

KABULve YÜRÜRLÜLÜK

"İşbu"WEB SİTESİ KULLANIMKOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", MENUMS.COM tarafındanSİTEiçeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar veÜYE'ler,işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmişolmaktadırlar. MENUMS.COM,dilediği zaman işbu sözleşmehükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler,sürüm numarası ve değişikliktarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır veaynı tarihte yürürlüğe girer.

Çerezler

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Çerez politikası

Kabul Et