Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

(MENUMS.COM) BarışCan Koçer-FoybiDijital MESAFELİSATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşmeaşağıdaki taraflararasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesindeimzalanmıştır.

A.‘www.menums.com sitesine üyeolan vealışveriş yapan müşteri ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI"olarakanılacaktır)

 

B. ‘www.menums.com- BarışcanKoçer-Foybi Dijital.; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarakanılacaktır)

Ünvanı: BarışcanKoçer-Foybi Dijital

Adres: EsenevlerMah.Açangül Sok. No:8A Ümraniye/İstanbul

Telefon: +90 530926 26 72

Eposta: info@menums.com

İş bu sözleşmeyikabul etmekle ALICI,sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusubedeli ve varsakargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödemeyükümlülüğü altınagireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabuleder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmeninuygulanmasında veyorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılıaçıklamalarıifade edeceklerdir.

BAKAN: TicaretBakanı’nı,

BAKANLIK: TicaretBakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: MesafeliSözleşmelerYönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücretveya menfaatkarşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlamadışındaki hertürlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veyamesleki faaliyetlerikapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veyahesabına hareket edenşirketi,

ALICI: Bir mal veyahizmeti ticari veyamesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanangerçek ya da tüzelkişiyi,

SİTE: SATICI’ya aitinternet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Birmal veya hizmetiSATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya datüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI veALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI veALICI arasındaakdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konuolan taşınır eşyayıve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım,ses, görüntü vebenzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme,ALICI’nın, SATICI’ya aitinternet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişiniverdiği aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimiile ilgiliolarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve MesafeliSözleşmelereDair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerinidüzenler.

Listelenen ve sitedeilan edilenfiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellemeyapılanave değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlarisebelirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: EsenevlerMah.Açangül Sok. No:8A Ümraniye/İstanbul

Telefon:+90 530 92626 72

Eposta:info@menums.com

7. SÖZLEŞME KONUSUÜRÜN/ÜRÜNLERBİLGİLERİ

7.1.Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetintemel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,rengi, adedi) SATICI’ya aitinternet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcıtarafından kampanya düzenlenmiş iseilgili ürünün temel özelliklerini kampanyasüresince inceleyebilirsiniz.Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2.Listelenen vesitede ilan edilenfiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatlergüncelleme yapılanave değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilenfiyatlar isebelirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1.ALICI, SATICI’yaait internetsitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı veödeme şekliile teslimata ilişkin ön bilgileri kişisel verilerin korunmasıhakkındaaydınlatma metnini okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamdagerekliteyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; ÖnBilgilendirmeyielektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesininkurulmasındanevvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi,siparişi verilenürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhilfiyatını, ödeme veteslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğinikabul, beyan vetaahhüt eder.

9.2.Sözleşme konusuher bir ürün, 30günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeriuzaklığına bağlıolarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilensüre zarfında ALICIveya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşateslim edilir. Busüre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda,ALICI’nın sözleşmeyifeshetme hakkı saklıdır.

9.3.SATICI, Sözleşmekonusu ürünüeksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garantibelgeleri,kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslimetmeyi, hertürlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam,standartlarauygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifaetmeyi,hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gereklidikkat veözeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan vetaahhüteder.

9.4.SATICI, sözleşmedendoğan ifayükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkçaonayını almaksuretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5.SATICI, siparişkonusu ürün veyahizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmekonusuyükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihtenitibaren 3gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süreiçinde toplambedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6.ALICI, Sözleşmekonusu ürününteslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyitedeceğini, herhangibir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesive/veya bankakayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusuürünü teslimyükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7.ALICI, Sözleşmekonusu ürünün ALICIveya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşatesliminden sonraALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksızkullanılması sonucundasözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finanskuruluşu tarafındanSATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3gün içerisindenakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iadeedeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

9.8.SATICI,tarafların iradesi dışındagelişen, önceden öngörülemeyen ve taraflarınborçlarını yerine getirmesiniengelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşmasıgibi mücbir sebepler hallerinedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içindeteslim edemez ise, durumuALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI da siparişin iptaledilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali iledeğiştirilmesini ve/veyateslimat süresinin engelleyici durumun ortadankalkmasına kadar ertelenmesiniSATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICItarafından siparişin iptaledilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığıödemelerde, ürün tutarı 14 güniçinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’nın kredi kartı ile yaptığıödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICItarafından iptal edilmesindensonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iadeedilir. ALICI, SATICI tarafındankredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından ALICI hesabınayansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3haftayı bulabileceğini, bututarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nınhesaplarına yansıması halinintamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler içinSATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

9.9.SATICININ, ALICItarafından siteyekayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafındangüncellenenadresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğeriletişimbilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğeryollarlailetişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşmahakkıbulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nınkendisineyönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğinikabul vebeyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşmekonusu mal/hizmetiteslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajıyırtılmış vb. hasarlıve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslimalmayacaktır. Teslim alınanmal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabuledilecektir. Teslimden sonramal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’yaaittir. Cayma hakkıkullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iadeedilmelidir.

9.11.ALICI ilesipariş esnasındakullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veyaürünün ALICI’yatesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkingüvenlik açığıtespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkinkimlik ve iletişimbilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir öncekiaya ait ekstresiniyahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine aitolduğuna ilişkinyazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nıntalebe konubilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede siparişdondurulacak olup, mezkûrtaleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halindeise SATICI, siparişi iptaletme hakkını haizdir.

9.12.ALICI, SATICI’yaait internetsitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgileringerçeğe uygunolduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyleuğrayacağı tümzararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden vedefaten tazminedeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI,SATICI’ya ait internetsitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayetetmeyi ve bunları ihlaletmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,doğacak tüm hukuki vecezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yıbağlayacaktır.

9.14.ALICI, SATICI’yaait internetsitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,başkalarınırahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,başkalarınınmaddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.Ayrıca, üyebaşkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcıfaaliyet (spam,virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15.SATICI’ya aitinternet sitesininüzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veyabaşkaca üçüncükişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerineve/veya başkaiçeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenmekolaylığı sağlamakamacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyiişleten kişiyidesteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilereyönelikherhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16.İşbu sözleşmeiçerisinde sayılanmaddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlalnedeniyle cezai vehukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerinhukuki ve cezaisonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,olayın hukukalanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyeliksözleşmesineuyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1.ALICI; mesafelisözleşmenin malsatışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veyagösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) güniçerisinde, SATICI’yabildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluküstlenmeksizin ve hiçbirgerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmedencayma hakkını kullanabilir.Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise,bu süre sözleşmeninimzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresisona ermeden önce,tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetsözleşmelerinde caymahakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımındankaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle,cayma hakkı konusundabilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2.Cayma hakkınınkullanılması için 14(ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlüposta, faks veya epostaile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbusözleşmede düzenlenen"Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleriçerçevesindekullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a)3. kişiye veyaALICI’ ya teslim edilenürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturasıkurumsal ise, iadeederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birliktegönderilmesigerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleriİADEFATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b)İade formu,

c)İade edilecekürünlerin kutusu,ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz vehasarsız olarakteslim edilmesi gerekmektedir.

d)SATICI, caymabildiriminin kendisineulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisindetoplam bedeli veALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20günlük süreiçerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e)ALICI’ nın kusurundankaynaklanan birnedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iadeimkânsızlaşırsa ALICIkusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekleyükümlüdür. Ancak caymahakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygunkullanılması sebebiylemeydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumludeğildir.

f) Cayma hakkınınkullanılması nedeniyleSATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarınınaltına düşülmesi halindekampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptaledilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAKÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veyaaçıkça kişiselihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsaitolmayan, içgiyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri,tekkullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanmatarihigeçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardındanALICItarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyenaçısındanuygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışanvedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Aboneliksözleşmesikapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarailişkinmallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciyeanındateslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının,kitap,dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veridepolamacihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICItarafındanaçılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.Ayrıca Caymahakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasınabaşlananhizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereğimümkündeğildir.

Kozmetik ve kişiselbakım ürünleri, içgiyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılımve programlar, DVD,VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,kartuş, şerit vb.)iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,bozulmamış vekullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

12. TEMERRÜT HALİ VEHUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerinikredi kartı ileyaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi bankaile arasındakikredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankayakarşı sorumluolacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili bankahukuki yollarabaşvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dantalep edebilirve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesihalinde, ALICI,borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar veziyanınıödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmedendoğan uyuşmazlıklardaşikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasalsınırlar dâhilindetüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketiciişleminin yapıldığıyerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketicimahkemesineyapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01.01.2020 tarihindenitibaren geçerliolmak üzere:

a)6502 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 6 bin 920 TürkLirası’nın altındabulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,,

b)değeri 6 bin 920Türk Lirası ile 10bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl TüketiciHakem Heyetleri,

c)büyükşehirstatüsünde olmayan illerinmerkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390Türk Lirası’nın altındabulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne.başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticariamaçlarlayapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerindenverdiği siparişeait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarınıkabul etmişsayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmeninsitedeALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekliyazılımsaldüzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Çerezler

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Çerez politikası

Kabul Et